برخاستن هواپیما از روی باند به همان آسانی که می بینید نیست ٬*بسیارند کسانی که در دنیای مسافرت های هوایی به چند و چون صنعت حساس و پیچیده هواپیمایی توجهی ندارند.

اما هستند مسافران با تجربه تری که کنجکاوند و سعی در شناخت ابعاد گوناگون این صنعت دارند و کسب اطلاعات از مقوله هواپیمایی را تا حدودی لازم می دانند ٬ که به زعم ما این گونه کنکاش ها اگر خالی از فواید تخصصی هم باشند ٬ در افزایش دانش های عمومی ارزش خاص خود را خواهند داشت.انجام پرواز ها در گرو هواهنگی هادر برخورد نخست شاید واژه دیسپچ برای نا آشنایان ملموس و متعارف نباشد٬ اما در صنعت حمل و نقل هوایی واژه ای کاملآ ملموس و با حساسیتی ویژه است . زیرا بدون استفاده از دانش متخصصان عملیات پرواز ٬ یا ” دیسپچ ” خلبان قادر به انجام پروازی ایمن و مطلوب نخواهد بود.اعزام کردن یک وسیله نقلیه را دیسپچ می نامند. که در رابطه با هواپیما تنها استنباط صرف از مفهوم فوق کافی نیست ٬ بلکه چنین اعزامی باید با رعایت دقیق قوانین و مقررات ایمنی ٬ موازین حقوق بین المللی ٬ کشوری و قوانین عملیات پروازی همراه باشد ٬ عدم رعایت هریک از موارد فوق به منزله ضعف و عدم کارایی خوب یک شرکت هواپیمایی محسوب می شود.دیسپچ و شبکه کنترل پروازمعمولآ یک مسافر هوایی فقط در جریان انجام پرواز ٬ تاخیرات احتمالی یا لغو آن قرار می گیرد نه ماهیت قضیه که شاید چندان هم برای وی اهمیتی نداشته باشد.دیسپچ موظف است ضمن برقراری ارتباط های مستمر و مستقیم با تمامی بخش ها و واحد های راه اندازی یک هواپیما ٬ تا آماده شدن یک هواپیمایی دیگر از سوی بخش فنی مرتبآ در جریان چگونگی نحوه ارائه خدمات توسط واحد های ذی ربط به هواپیمای جایگزین پرواز تاخیری یا باطل شده قرار گیرد. به علاوه دیسپچ به دلیل قرار گرفتن در مرکز ثقل عملیات پروازی ٬ در واقع مرکز اطلاعات و محاسبات پروازی نیز تلقی می شود و متخصصان شاغل در آن موظف اند اطلاعات درخواستی خلبانان را در ضمینه های گوناگون اعم از هوا ٬ وزن ٬ اطلاعات هوانوردی ٬ همکاران پرواز ٬*سرویس ها و بسیاری از مسائل تخصصی مربوط به پرواز را در اختیار آنان قرار دهند. مراقبت پرواز – دیسپچ ٬ جدا ام مشترک در اهدافبا توجه به اهمیت و نقش ویژه قوانین ایمنی و حقوق بین المللی و کشوری ٬ همچنین اجرای دقیق مفاد آن در چگونگی انجام پروازها ٬ معمولآ واحد حقوقی هواپیمایی کشوری مقررات و قوانین مربوط با انجام پرواز ها را در اختیار دیسپچ قرار می دهد. ضمن آن که دیسپچ خود نیز موظف است ارتباط های مداومی را با واحد های تحت نظارت سازمان های یاد شده نظیر برج مراقبت ٬ آتشنشانی و … داشته باشد.لازم به تذکر است که ٬*بدلیل اهداف مشترک در زمینه ایجاد سهولت بیشتر در انجام پروازها ٬*ارتباط تنگاتنگ دیسپچ با واحد های هواپیمایی کشوری برای رد و بدل اطلاعات مختلف پروازی اعم از شماره پرواز ٬ تجهیزات و دستگاههای ناوبری ٬ کریدور های مسیر پروازی ٬ سرعت و ارتفاع هواپیما ٬ ساعت عبور از مرز های هوایی و تعیین فرودگاه احتیاطی با رعایت شرایط مخصوص ضروری است و از مسایل ارزشمندی است که می بایست با حسن نیت متقابل انجام گیرد.