مفید ، مختصر __(روند انجام یک پرواز-Flight Process)
روند انجام یک پرواز 6 مرحله دارد که در تمام دنیا برابر است و هواپیمایی که میخواد پرواز کند باید این روند ها
...مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .
را ادامه بدهد.
1_اداره هواشناسی : خلبان به این مرکز رفته و گزارش هوای اطراف مسیر،فرودگاه مقصد و فرودگاه احتیاطی را تهیه نموده.
2_واحد توجیح خلبان : خلبان به این اداره مراجعه کرده و طرح پروازی خود را که شامل : ثبت هواپیما،نوع هواپیما،شماره پرواز،مسیر پرواز،ارتفاع پرواز،سرعت پرواز،ساعت رسیدن به مقصد و فرودگاه احتیاطی،مقدار سوخت،تعداد مسافر،دستگاه های رادیویی و نجات و اطلاعات ضروری دیگر و حتی نام نام خلبان و حتی رنگ هواپیما را نوشته.
3_سطوح پرواز فرودگاه ها کنترل زمینی : این قسمت به هواپیما اجازه روشن کردن موتور ها را داده و هواپیمارا تا نقطه ایستایی یا 30 متر قبل از ورود به باند هدایت میکند.
4_برج مراقبت : این قسمت هواپیمارا از کنترل زمینی تحویل گرفته و مسول نشست و برخاست هواپیماها روی باند است و هواپیما را پس از برخاست تا 5 مایلی یا تا آنجا که با چشم دیده میشود کنترل میکند و سپس تحویل تقرب پروازی میدهد.
5_تقرب پرواز : این قسمت که پر مسولیت ترین واحد مراقبت پرواز است هواپیمارا از 5 مایلی فرودگاه یا برج مراقبت تحویل گرفته و تا رسیدن به ارتفاع پروازی یا 70 مایلی کنترل میکند.
کنترل فضای کشور : این قسمت هواپیمارا از ترقب پرواز مبدا یا 70 مایلی تحویل گرفته و به تقرب پرواز فرودگاه مقصد تحویل میدهد.

فرودگاه احتیاطی : فرودگاهیست که اگر به هر دلیلی فرودگاه مقصد بسته شود مثل خرابی هوا یا بسته شدن باند هواپیما به سمت آن فرودگاه ادامه حرکت میدهد و معمولا نباید بیش از 45 دقیقه با فرودگاه مقصد فاصله داشته باشد
اداره هواشناسی = Meteorology Office
واحد توجیح خلبان = Briefing Office
سطوح پرواز فرودگاه = Ground control
برج مراقبت = Tower Control
تقرب پرواز = Approach Control
کنترل فضای کشور = Area Control
نقطه ایستایی = Holding Position