آئين نامه اجرايي گواهينامه هاي متخصصان فني هواپيمايي اجرايي شد
مديركل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري از تصويب آئين نامه اجرايي موسسه هاي مربوط به تعليم و تربيت گواهينامه هاي متخصصان فني هواپيمايي خبرداد و گفت: مصوبه مذكور در سال گذشته تصويب و در اسفندماه 92 از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمدسعيد شرفي اظهارداشت: در راستاي اجراي تكليف قانوني مندرج در ماده 22 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328 به منظور به روز رساني قوانين و مقررات و رفع خلاءهاي موجود آئين نامه اجرايي گواهينامه هاي متخصصان فني هواپيمايي و موسسه هاي مربوط به تعليم و تربيت متخصصان فني هواپيمايي توسط سازمان هواپيمايي كشوري تدوين و پس از سير مراحل استصوابي در تاريخ 23/11/92 توسط هيات وزيران تصويب شد.
وي افزود: براساس آئين نامه اجرايي "گواهينامه هايي متخصصان فني هواپيمايي و موسسه هاي مربوط به تعليم و تربيت متخصصان فني هواپيمايي" سازمان هواپيمايي كشوري تنها مرجع صدور، لغو، تمديد، اعتبار، ايجاد و رفع محدوديت تعليق و رفع تعليق گواهينامه هاي متخصصان فني هواپيمايي (غيرنظامي) است.
مديركل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري گفت: با ابلاغ اين آئين نامه شرايط اخذ و صدور گواهينامه هاي متخصصان فني هواپيمايي از جمله گروه پروازي كاركنان تعمير و نگهداري، مراقبت پرواز، ديسپچر و ساير متخصصاني كه لزوم اعطاي گواهينامه به ايشان توسط سازمان هواپيمايي كشوري تعيين مي شود، اعلام شد.